Informace o projektu

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen "OPZ") a ze státního rozpočtu ČR. Jedná se o projekt Brněnské metropolitní oblasti ITI v rámci opatření strategie D.1: Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb v tematické sociální oblasti. 


Projekt podpoří osoby s mentálním handicapem v jejich aktivizaci při vstupu na trh práce a jejich integraci do běžné populace, včetně omezení jejich sociálního vyloučení a izolace. Cílem je napomoci vhodnému pracovnímu uplatnění osob s mentálním handicapem, ale i podpořit jejich rodinné příslušníky a zaměstnavatele poradenstvím. V rámci aktivizačních činností volíme takový přístup, který respektuje individuální zvláštnosti osoby s mentálním handicapem a jejich projev, přístup, který využívá inovativní řešení formou komunitní práce v prostředí aktivizačního centra pomocí inovativních uměleckých terapií - arteterapie a teatroterapie. Důležitou součástí projektu je motivační program tréninkového zaměstnání v galerii a pomoc se zprostředkováním zaměstnání.


Pro běžnou veřejnost je to velmi zajímavý způsob, jak poznat svět a možnosti osoby s mentálním handicapem a jejich potenciál nejen pro pracovní uplatnění. Zároveň je to atraktivní příležitost pro veřejnost seznamovat se s výstupy projektu, jeho smyslem a náplní. Naši mentálně handicapovaní přátelé budou návštěvníky těchto kulturních akcí uvádět a provázet prostorami, prezentovat svá díla, budou kostýmovaní a představí své role. Součástí jejich komunikace s hosty bude nejen obsluha, či provádění prostorami galerie, ale rovněž představování nově vznikajícího divadelního projektu a hraní jejich vlastní role formou krátkých vystoupení tzv. STANDUP COMEDY (model prověřený praxí Divadla Klauniky). Dlouhodobým cílem projektu je především podpora sociální integrace a nalezení pracovního uplatnění na nejvyšší možné úrovni v souladu se schopnostmi a možnostmi těchto osob.  

Harmonogram dílen ke stažení:

Regionpartner je obecně prospěšná společnost jejímž účelem je především podpora komunitních projektů a dodržování zásad integračně sociálního podnikání. Regionpartner svým názvem vystihuje vizi o posílení rozvoje regionů v České republice. Jádro tohoto spolku tvoří dobrovolný svazek lidí dobré vůle, kterým není lhostejný demokratický rozvoj společnosti a chtějí se podílet na jejím duchovním, morálním, kulturním a společenském rozvoji. K této myšlence se v současné době hlásí více než stovka nadšených srdcařů všech generací, umělci, filosofové, historici a další významné osobnosti společenského a kulturního života nejen města Brna. Zejména se věnujeme pomoci znevýhodněným skupinám občanů a jejich zapojování do rozhodovacích procesů za pomoci uměleckých programů.    


Pro uskutečnění tohoto cíle bude zřízeno komunitní aktivizační centrum zaměřené na zapojení osoby s mentálním handicapem činností. Tyto činnosti napomohou zlepšení komunikačních dovedností, schopnosti zaujmout společenské role, integrace osobnosti, rozvoj kreativity, nácvik empatie, nácvik sebereflexe, sebeovládání a vůle a následně pak včlenění našich mentálně handicapovaných spoluobčanů do běžné populace. Počítá se s participací mentálně handicapovaných osob z na kulturních akcích (výstavy, vernisáže, divadelní inscenace) určených běžné veřejnosti, zejména místní komunitě z území Brno - střed, včetně přítomnosti rodinných příslušníků těchto osob a zástupců potenciálních zaměstnanců. Komunitní práce s předsudky okolí při pohybu v běžném prostředí, kde osoby s mentálním handicapem představí svoje zajímavé tvůrčí projekty (výtvarná a grafická díla, divadelní prvky).