Reference

Výroční zprávy

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen "OPZ") a ze státního rozpočtu ČR. Jedná se o projekt Brněnské metropolitní oblasti ITI v rámci opatření strategie D.1: Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb v tematické sociální oblasti. 

Registrační číslo: 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0011187

  • Termín realizace: 1. 6. 2019 - 29. 5. 2021
  • Místo realizace: Jihomoravský kraj
  • Místo dopadu: Jihomoravský kraj
  • Cílová skupina: Osoby se zdravotním a mentálním handicapem

Poskytnuté záštity a reference ke stažení:

PARTNEŘI PROJEKTU

Pomáháme osobám s mentálním postižením a jejich rodinám. Jsme místem pro interakci a integraci lidí s postižením s většinovou společností prostřednictvím pracovních a tvořivých aktivit. Jsme veřejně prospěšný projekt, na němž se podílí umělci, profesionální lektoři, partnerské organizace, místní samospráva a angažovaná veřejnost. Disponujeme tréninkovými centry - kavárnou a galerií, kde pořádáme mnoho pravidelných kulturních akcí.

Naše vize:

  • Posláním centra je rozvoj člověka s mentálním a psychickým postižením.
  • Pomocí metod arte-terapie a teatro-terapie podporujeme koncentraci, zručnost a paměť; rozšiřujeme tvořivost, sociální vazby, sebejistotu a pohybovou dovednost klientů.
  • Poskytujeme přátelské prostředí s dohledem profesionálních lektorů pro nerušené umělecké vyjádření a sebe prezentaci.
  • Klademe důraz na zapojení klientů do běžného života ve společnosti.
  • Pro veřejnost, se zapojením našich klientů, pořádáme workshopy, přednášky, kurzy, semináře, galerie, výstavy, audiovizuální produkce, autorské čtení, divadlo atd.
  • Klienty zapojujeme v rámci tréninkových zaměstnání do provozu kavárny. Dále zprostředkováváme klientům zaměstnání.

V minulosti realizované projekty

Opíráme se o dlouholeté zkušenosti členů správní a dozorčí rady a ředitelky obecně prospěšné společnosti s realizací projektů, včetně těch, které byly financovány z fondů EU. Při své práci se řídíme etickým kodexem a principy dobré správy. m

Přehled těchto projektů:

1.Granty Open Society Fund

1.1. Komunikační strategie pro místní správu (Optimalizace komunikace mezi místní správou a veřejností) - kulaté stoly k tématům prioritním z pohledu občanské společnosti a představitelů VS.

Období: 2006-2007

1.2. Komunitní plán péče o děti a mládež pro Jihomoravský kraj - vytvoření komunikační strategie pro oblast péče o děti a mládež. Komunikační platforma pro realizaci opatření pro komunitní plán formou kulatých stolů.

Období: 2007-2008

2.NROS, Program ACCESS

Komunikační a informační strategie v pro soukromý, neziskový a veřejný sektor JM kraje - budování komunikačních partnerských vztahů mezi podnikateli, civilním sektorem a regionální samosprávou v Regionu Lombardie a Jihomoravském kraji. Hlavním opatřením byla komunikační strategie a podpora informovanosti o problematice, která je prioritní z hlediska zavádění acquis communautaires v oblasti socio-ekonomického rozvoje regionu.

Období: 2006-2008

3.Granty Statutárního města Brna - Oblast prevence kriminality mládeže

3.1.Co víme o dětech - cyklus seminářů pro výchovné poradce, neziskový sektor, koordinátory drogových závislostí aj.

Období: 2007-2008

3.2.Pomoc dětem a mládeži v krizových situacích - možnosti pomoci dětem a mládeži v jejich orientaci, rozvoji a hledání vlastní cesty, tak aby se vyhnuli možným rizikům, souvisejícím s ovlivňováním závadových part, kontaktem s drogou aj. rizikovým faktorům.

Období: 2008-2009

4.Grant Jihomoravského kraje - Oblast spolupráce s menšinami:

4.1. Komunikace mezi romskou minoritou a majoritou v ČR - zaměřený na zástupce státní správy a samosprávy, policii, školy, právní instituce a romské aktivisty, včetně romských poradců.

Období: 2009-2010

5. Zkušenosti s řízením a realizací projektů ESF ČR:

5.1. Komunikační poradenské centrum CEPROS;

CZ.04.3.07/4.1.02.3/0366; v letech 2006 - 2007.

Partnerství na úspěšně realizovaném projektu. Tento projekt byl uskutečňován v rámci programu JPD 3. Centrum se podílelo na managementu tohoto projektu i na realizaci aktivit.

5.2. Asistenční centrum pro dlouhodobě nezaměstnané s duální diagnózou ; CZ.04.3.07/1.1.01.4;

v letech 2007 - 2008.

5.3. Školicí a informační středisko - Pivovarská škola - Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.

V letech 2006 - 2008 pomoc s zpracováním žádosti o dotaci a spolupráce na projektu JPD3/263

"Školicí a informační středisko - Pivovarská škola" v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Základním cílem projektu je přenos informací mezi VÚPS, a. s. a spolupracujícími pracovišti výzkumu, školství, výroby, médii atd.

5.4. Projekt PRO.MZ CZVV - Centrum pro zajišťování výsledků vzdělávání

V letech 2010 - 2012 spolupráce na projektu PRO.MZ CZVV - zajištění přípravy a realizace vzdělávacích, konzultačních a prezentačních akcí - organizační zajištění pro projekt "Příprava podmínek reformované maturitní zkoušky".

6. SPOLEČNÁ VIZE: BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI, o.s.

V letech 2009 - 2016 - organizační zajištění a realizace celoživotního vzdělávání pro koordinátory

BOZP na staveništi a manažerské vzdělávací programy pro vedoucí pracovníky ve stavebnictví.