Naše filozofie


Vyjádření Řídícího výboru ITI o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií rozvoje Brněnské metropolitní oblasti. Níže ke stažení. 

Nové komunitní centrum se zaměřuje především na podporu lidí s mentálním handicapem (konkrétní cílovou skupinou jsou lidé s lehkou až střední mentální retardací, vzhledem k prostředí, které nedisponuje bezbariérovostí, není projekt vhodný pro vozíčkáře). Od začátku září 2019 začnou probíhat pravidelné dílny z oblasti kreativních terapií. Několikrát týdně budou otevřeny arteterapeutické dílny (výtvarné a grafické), které povedou zkušení lektoři a uznávaní umělci z výtvarného Ateliéru KreAT, a drama/teatroterapeutické workshopy (stálé i výjezdní) pod vedením členů Divadla Klauniky Brno. Podrobný týdenní harmonogram workshopů uvádíme níže. Nedílnou součástí těchto arteterapeutických aktivit bude rovněž prezentace umělecké tvorby široké veřejnosti (realizace výstav a divadelních představení).

Všechny zmíněné dílny jsou určeny pro osoby s mentálním handicapem a díky projektovému zajištění jsou zcela bezplatné. Je možné navštěvovat všechny dílny současně, nebo si vybrat pouze některé z nich. Pro vybrané účastníky, kteří absolvují jak výtvarnou, tak divadelní část dílen, bude přichystán rovněž TRÉNINKOVÝ PRACOVNÍ PROGRAM v prostorách galerie, kdy se tito vybraní jedinci budou podílet na provozu galerie, a to nejen ve smyslu obsluhy hostů a technickém zajištění vernisáží (a jiných akcí, pořádaných v galerii), tzn. příprava občerstvení, instalace výstav, úprava prostorů, úklid, ale rovněž v rolích moderátorů a kurátorů výstav, herců v rámci chystaných divadelních představení, výtvarníků, scénografů apod. Konkrétní zařazení jedince bude vycházet z jeho osobních preferencí a konkrétních dovedností. Všechny výše zmiňované aktivity budou probíhat pod odborným dohledem a s možností poradenství nejen pro osoby z cílové skupiny (tj. klienty s mentálním postižením), ale rovněž osoby z jejich nejbližšího okolí (tj. rodinné příslušníky, pečovatele apod.). Cílem komunitního centra je také následná pomoc se zprostředkováním zaměstnání pro účastníky tréninkového pracovního programu.

Jádro tohoto spolku tvoří dobrovolný svazek lidí dobré vůle, kterým není lhostejný demokratický rozvoj společnosti a chtějí se podílet na jejím duchovním, morálním, kulturním a společenském rozvoji. K této myšlence se v současné době hlásí více než stovka nadšených srdcařů všech generací, umělci, filosofové, historici a další významné osobnosti společenského a kulturního života nejen města Brna. Zejména se věnujeme pomoci znevýhodněným skupinám občanů a jejich zapojování do rozhodovacích procesů za pomoci uměleckých programů.

Dramaťáček pod vedením lektora Miloše Jeřábka je věnovaný nejen osobám s mentálním, či duševním handicapem, ale i široké veřejnosti. Každý čtvrtek od 17.00 hodin se pravidelně setkáváme v komunitním centru Klub Art 13 - spolu v umění na Panské ul. v Brně. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (dále jen "OPZ") a ze státního rozpočtu ČR. Jedná se o projekt Brněnské metropolitní oblasti ITI v rámci opatření strategie D.1: Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb v tematické sociální oblasti. 

Registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0011187.

Dokumentaci zpracovala: 

Kateřina Dubovcová - Publicity Manager projektu


Youtube kanál s video záznamy

Facebook Klub Art 13 - spolu v umeni

Leták komunitního centra ke stažení:

Místo se srdcem na dlani

Sem vložte podnadpis